+ * -
امروز 4 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
دره خاموش
دوازدهمين شعر از دفتر «مرگ رنگ»:
سكوت ، بند گسسته است‌.
كنار دره‌، درخت شكوه پيكر بيدي‌.


در آسمان شفق رنگ
عبور ابر سپيدي‌.

نسيم در رگ هر برگ مي دود خاموش‌.
نشسته در پس هر صخره وحشتي به كمين‌.
كشيده از پس يك سنگ سوسماري سر.
ز خوف دره خاموش
نهفته جنبش پيكر.
به راه مي نگرد سرد، خشك ، تلخ‌، غمين‌.


چو مار روي تن كوه مي خزد راهي ،
به راه‌، رهگذري‌.
خيال دره و تنهايي
دوانده در رگ او ترس‌.
كشيده چشم به هر گوشه نقش چشمه وهم‌:
ز هر شكاف تن كوه
خزيده بيرون ماري‌.


به خشم از پس هر سنگ
كشيده خنجر خاري‌.

غروب پر زده از كوه‌.
به چشم گم شده تصوير راه و راهگذر.
غمي بزرگ ، پر از وهم
به صخره سار نشسته است‌.
درون دره تاريك
سكوت بند گسسته است‌.بازديد : 9093 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري مرگ رنگ دره خاموش