+ * -
امروز 4 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
دلسرد
يازدهمين شعر از دفتر «مرگ رنگ»:قصه ام ديگر زنگار گرفت‌:
با نفس هاي شبم پيوندي است‌.


پرتويي لغزد اگر بر لب او،
گويدم دل : هوس لبخندي است‌.

خيره چشمانش با من گويد:
كو چراغي كه فروزد دل ما؟
هر كه افسرد به جان ، با من گفت‌:
آتشي كو كه بسوزد دل ما؟
خشت مي افتد از اين ديوار.
رنج بيهوده نگهبانش برد.
دست بايد نرود سوي كلنگ‌،
سيل اگر آمد آسانش برد.

باد نمناك زمان مي گذرد،
رنگ مي ريزد از پيكر ما.
خانه را نقش فساد است به سقف‌،
سرنگون خواهد شد بر سر ما.


گاه مي لرزد باروي سكوت‌:
غول ها سر به زمين مي سايند.
پاي در پيش مبادا بنهيد،
چشم ها در ره شب مي پايند!

تكيه گاهم اگر امشب لرزيد،
بايدم دست به ديوار گرفت‌.
با نفس هاي شبم پيوندي است‌:
قصه ام ديگر زنگار گرفت‌.بازديد : 10172 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري مرگ رنگ دلسرد